درباره ما

 

کانون دانشجویان و دانش اموختگان اصلاح طلب مقیم آلمان (کادِص) عضوی از شورای سفیران سبز امید است که در آن نمایندگان تشکل های وفادار به منشور جنبش سبز در خارج از ایران ضمن ایجاد ارتباط نزدیک میان هسته های متبوع خود در مورد انجام فعالیت های مشترک در راستای نیل به اهداف جنبش سبز به تشریک مساعی می پردازند.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

( مورد نیاز است )

( مورد نیاز است )